Všeobecné podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře „Mgr. Bohuslava Škvárová CK NEON“, 143 00 Praha 4, Komořanská 7 a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi cestovní kanceláří „Mgr. Bohuslava Škvárová“ a jednotlivými fyzickými nebo právnickými osobami – zákazníky cestovní kanceláře „Mgr. Bohuslava Škvárová “. Podmínky jsou pro obě strany závazné, jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy a nabývají účinnosti dnem uzavření cestovní smlouvy. Nedílnou součástí cestovní smlouvy pro spolucestující je plná moc.

2. Vznik smluvních vztahů a rozsah služeb, GDPR

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vznikne na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje odevzdání řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy potvrzené cestovní kanceláří. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve smlouvě. Cestovní smlouva platí pro všechny osoby uvedené ve smlouvě. Podepsaný zákazník se zapisuje jako první a ručí za smluvní závazky dalších přihlášených jako za své vlastní. Podpisem cestovní smlouvy zákazník plně souhlasí s Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech cestovní kanceláře „Mgr. Bohuslava Škvárová“, s reklamačním řádem a propozicemi zájezdu uvedeným v katalogu, nabídkových listech nebo v dodatečné písemné nabídce zájezdů. Převzetím a potvrzením smlouvy se cestovní kancelář zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Data jsou chráněna v souladu s nařízením Evropské Unie o nakládání s osobními údaji dle zásad GDPR.

3. Účastníci zájezdu

Cestovní kancelář poskytuje služby všem zákazníkům nad 18 let bez omezení. Osoby mladší 18 let v době konání zájezdu se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu.

4. Podmínky účasti a platební podmínky

Podmínkou účasti je zaplacení celé ceny. Podmínky placení (záloha, doplatek, termíny) jsou vždy stanoveny v cestovní smlouvě konkrétního zájezdu, kterou zákazník obdrží na základě písemné nebo telefonické objednávky. Placení zájezdu je možné v hotovosti v cestovní kanceláři, pokladní složenkou v Komerční bance, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu cestovní kanceláře. Zákazník zašle cestovní kanceláři kopii dokladu o zaplacení (s výjimkou platby v hotovosti). Při nedodržení termínu úhrady ceny produktu má CK právo odstoupit od uzavřené smlouvy. Zákazník je v tomto případě povinen zaplatit příslušné odstupné.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a stornovací podmínky, změny v cestovní smlouvě

Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od smlouvy a účast zrušit písemně faxem nebo doporučeným dopisem. Dopis může doručit do kanceláře též zákazník osobně nebo osoba jím pověřená. Zrušení musí být podepsáno osobou, která podepsala cestovní smlouvu. Účast je zrušena ke dni, kdy cestovní kancelář obdržela písemné oznámení. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné za podmínek uvedených v zákonu č. 111/2018 Sb s účinností od 1.7.2018 (dříve do 30.6. 2018 zákon č. 159/1999 Sb) o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Za odstoupení od smlouvy s odstupným 100% z ceny se považuje i nedostavení se k odjezdu včas, vrácení účastníka pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů. V případě, že účastník odstupující od smlouvy zajistí jiného účastníka, nebude účtováno odstupné ale pouze manipulační poplatek ve výši 200 Kč na osobu. Poplatek 200 Kč platí pro každou změnu jména ve smlouvě před odjezdem.

Stornopoplatky:

v období do 90 dnů před odjezdem včetně: 150 Kč u jednodenních zájezdů, 500 Kč u vícedenních zájezdů,
od 89 dnů do 70 dnů včetně před odjezdem 30 % z celkové ceny zájezdu,
od 69 dnů do 60 dnů včetně před odjezdem 35 % z celkové ceny zájezdu,
od 59 dnů do 55 dnů včetně před odjezdem 40 % z celkové ceny zájezdu,
od 54 do 50 dnů včetně před odjezdem 45 %,
od 49 do 45 dnů včetně před odjezdem 50 %,
od 44 do 40 dnů včetně před odjezdem 60 %,
od 39 do 31 dnů včetně před odjezdem 70 %,
od 30 do 28 dnů před odjezdem včetně 80 %,
od 27 do 25 dnů před odjezdem včetně 90 %,
od 24 do 20 dnů před odjezdem včetně 95 %,
v době kratší než 20 dnů 100 % a to vždy z celkové ceny zájezdu.

Pokud dojde ke stornu z mimořádně závažných důvodů a bylo s klientem uzavřeno pojištění „TURISTA“ (viz bod 6) jako jsou úmrtí, nemoc, hospitalizace (nutno doložit) jsou stornopoplatky u skupinových zájezdů delších než dva dny pojištěny do výše 60 - 80 % z celkové ceny zájezdu, maximálně však do výše 15 000 – 20 000 Kč na osobu podle typu sjednaného pojištění. O tom, zda bude vráceno 60 – 80 % rozhoduje pojišťovna dle přiložených dokladů dle závažnosti pojistné události. U dvou a jednodenních zájezdů jsou v těchto případech účtovány skutečně vynaložené náklady u autobusových i individuálních zájezdů.

6. Pojištění účastníků

V cenách skupinových zájezdů cestovní kanceláře „Mgr. Bohuslava Škvárová“ je zahrnuto Komplexní pojištění „TURISTA“ České pojišťovny a.s., jehož typ a rozsah je uveden v propozicích daného zájezdu v katalogu nebo v dodatečné písemné nabídce. Každý účastník obdrží Obecné informace o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (informační povinnost). Pojistná doba je shodná s termínem zahájení a ukončení cesty uvedené v cestovní smlouvě. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění a Smluvním ujednáním pro pojištění TURISTA platnými v den sjednání pojištění, se kterými byl pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici u cestovní kanceláře. Individuální turisté mohou též uzavřít komplexní pojištění „TURISTA“ České pojišťovny. Každý účastník obdrží Obecné informace o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (informační povinnost). Pojistná doba je shodná s termínem zahájení a ukončení cesty uvedené v cestovní smlouvě. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění a Smluvním ujednáním pro pojištění TURISTA platnými v den sjednání pojištění, se kterými byl pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici u cestovní kanceláře. Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a Českou pojišťovnou a.s. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s Českou pojišťovnou. Cestovní kancelář „Mgr. Bohuslava Škvárová “ je pouze zprostředkovatelem. Účastník je povinen údaje (jméno, příjmení a rodné číslo) dodat do 5 dnů před odjezdem včetně, jinak nebude pojištěn. Výjimku činí případ, kdy je cestovní smlouva podepsána na „poslední chvíli“.

7. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Kancelář má právo:
a) upravit cenu zájezdu ze závažných důvodů (zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny produktu v průměru více než 5%, pokud není v cestovní smlouvě dohodnuto jinak),
b) upravit program zájezdu při zachování rozsahu a kvality služeb,
c) neposkytnout náhradu za nevyužité služby v případě, že účastník zmešká odjezd kdykoliv v průběhu zájezdu nebo nevyužije služby v důsledku příčin na své straně,
d) vykázat ze zájezdu bez náhrady nevyužitých služeb účastníka, který závažným způsobem naruší průběh zájezdu nebo ubytovací řád.
e) CK má právo zájezd ze závažných důvodů zrušit. V takovém případě je povinna vrátit zaplacenou částku v nejkratším možném termínu.
f) Všechny změny je CK povinna písemně oznámit zákazníkovi. Písemné oznámení o změně ceny 21 dní před poskytnutím první služby.

8. Reklamace

Pokud má zákazník výhradu nebo reklamaci k poskytovaným službám, je oprávněn je reklamovat. Musí tak učinit ihned na místě u průvodce a sepsat s ním protokol o reklamaci. Pokud není průvodce přítomen, potom je nutno nechat si podepsat reklamaci odpovědným pracovníkem na místě a co nejdříve ji zaslat do CK. V případě oprávněné reklamace je CK povinna odstranit vadu nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě bude zákazníkovi poskytnuta sleva za reklamované služby, které zákazník nemohl pro vady využít. V případě, že reklamace nebude cestovní kanceláři podána písemně ihned, nejpozději však do 30 dnů po ukončení čerpání služeb, zaniká zákazníkovi nárok na slevu za reklamované služby. Bez potvrzeného písemného záznamu o reklamovaných službách nebude na reklamaci brán zřetel. Na vady a nedostatky, které mohly být odstraněny již v době čerpání služeb, ale byly vytknuty až po skončení čerpání služeb, nebude brán zřetel.

9. V případě úrazu, nemoci, odcizení věcí apod.

V případě úrazu, nemoci, odcizení věcí apod. poskytne průvodce CK účastníkovi potřebnou pomoc při řešení této události, avšak nehradí za účastníka léky, lékařské ošetření apod.

10. Údaje a pokyny

Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu, nabídkových listech nebo dodatečné písemné nabídce o službách, cenách a cestovních podmínkách, odpovídají skutečnostem známým v době tisku těchto materiálů.

11. Podpis cestovní smlouvy

Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy uděluje souhlas cestovní kanceláři, aby zpracovávala jeho osobní údaje včetně rodného čísla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Na základě zmocnění uděluje též souhlas jménem všech osob, které jej k uzavření cestovní smlouvy zmocnily (§5 odst. 2 zák. 101/2000 Sb.)

12. Podpis cestovní smlouvy - seznámení s všeobecnými podmínkami

Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem, rozumí jim, souhlasí s nimi v plném rozsahu a bude je respektovat.

13. Závěrečná ustanovení

Případné spory se budou řešit podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb).

 

Nahoru