Pravidla bezpečnosti na sjezdovkách

Pravidla bezpečnosti na sjezdovkách podle Mezinárodní federace lyžařů (FIS) a jejich výklad podle rakouské policie.

Profesionálové při lyžování nosí helmu!

Profesionálové nosí helmu!
Ohleduplnost k ostatním lyžařům a snowboardistům

FIS pravidlaKaždý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval nikoho jiného a nezpůsobil mu škodu.
Výklad: Lyžaři i snowboardisté nesou odpovědnost nejen za své bezchybné chování, ale také za následky, způsobené nedostatečným či závadným vybavením. To platí také pro uživatele nově vyvinutého sportovního náčiní.

 

Ovládání rychlosti a způsobu jízdy

FIS pravidlaKaždý lyžař a snowboardista se musí při jízdě pohybovat v bezpečné vzdálenosti od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám, stejně jako i hustotě provozu.
Výklad: Kolize bývají velmi často následkem vysoké rychlosti, nekontrolovaného způsobu jízdy nebo nedostatečné pozornosti. Každý lyžař nebo snowboardista musí být schopen ze vzdálenosti na dohled zastavit nebo se vyhnout. Na nepřehledných nebo velmi frekventovaných místech je nutné jet pomalu, především na okrajích, na konci sjezdovek a v blízkosti vleků a lanovek.

Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.
Výklad: Lyžování a snowboarding  jsou sporty volného pohybu, kde může každý jet podle libosti, dodržuje-li při tom pravidla, respektuje-li volný prostor druhých a má-li na paměti své vlastní schopnosti a bere-li v úvahu jakoukoli situaci. Přednost má lyžař nebo snowboardista, který jede vpředu. Ten, kdo jede za někým jiným, musí za ním dodržovat takovou vzdálenost, aby tomu, kdo jede před ním, poskytoval dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

Předjíždění

Předjíždět se smí seshora anebo zezdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři či snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.
Výklad: Předjíždějící lyžař je povinen po celou dobu předjíždění chovat tak, aby se předjížděný nedostal do obtíží. To platí také pro předjíždění stojícího lyžaře.

Najíždění na sjezdovku, opětovný rozjezd dolů a pohyb po svahu nahoru

FIS pravidlaKaždý lyžař a snowboardista, který chce najet na sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet dolů nebo se chce pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že tak může učinit, aniž by ohrozil sebe a ostatní.
Výklad: Zkušenosti ukazují, že najíždění na sjezdovku a opětovný rozjezd dolů často vedou k nehodám. Je proto bezpodmínečně nutné, aby se lyžař nebo snowboardista, který přijíždí nebo se rozjíždí, plynule a aniž by tím ohrozil sebe či jiné, zařadil do běžného provozu na sjezdovce. Pokud se pak – i když pomalu – pohybuje jízdou, má před ostatními rychlejšími a zezadu či seshora přijíždějícími lyžaři nebo snowboardisty opět přednost podle Pravidla č. 3.
Při vyšetřování nehody je rozhodující to, zda spodní lyžař vjel do cesty lyžaři přijíždějícímu shora (nikoliv obráceně).

Zastavování

FIS pravidlaKaždý lyžař a snowboardista se musí vyvarovat toho, aby se kromě případů nouze zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.
Výklad: S výjimkou širokých sjezdovek smí lyžař nebo snowboardista zastavovat pouze na okraji sjezdovky. Úzké a nepřehledné úseky je potřeba udržovat zcela volné.


Výstup a sestup

Lyžař a snowboardista, který stoupá nahoru nebo sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky.
Výklad: Jakýkoli pohyb po sjezdovce proti běžnému směru provozu představuje pro lyžaře a snowboardisty neočekávané překážky. Stopy chodidel poškozují sjezdovku a mohou tím ohrozit lyžaře a snowboardisty.

Dbát na značky a na znamení

FIS pravidlaKaždý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci.
Výklad: Sjezdovky jsou dle stupně obtížnosti označovány černě, červeně, modře nebo zeleně. Lyžaři a snowboardisté mají možnost svobodné volby odpovídající sjezdovky podle svého přání. Sjezdovky jsou označen informačními, výstražnými a uzávěrovými tabulemi. Je-li sjezdovka označena jako uzavřená nebo zákazem vjezdu, je nutné toto označení respektovat, stejně jako upozornění na nebezpečí. Lyžaři a snowboardisté by si měli být vědomi toho, že tato opatření jsou prováděna v jejich vlastním zájmu.

Poskytnutí pomoci

Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.
Výklad: Poskytnutí pomoci je, nezávisle na tom, že je zákonnou povinností, jednou ze zásad sportovního chování. To znamená: poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a zabezpečit místo nehody. FIS očekává, že útěk z místa nehody bude stíhán stejným způsobem jako v silničním provozu, a to také v těch zemích, v nichž takové chování ještě není beztak trestně stíháno.

Povinnost prokázat svoji totožnost

Každý lyžař a snowboardista, ať jako svědek nebo účastník, ať již je odpovědný či nikoli, musí v případě nehody uvést své osobní údaje.

Svědecký důkaz má pro občansko-právní i trestně právní posouzení nehody velký význam. Každý lyžař a snowboardista, vědom si své zodpovědnosti, musí proto splnit svou občanskou a morální povinnost a být k dispozici jako svědek.
Také zprávy záchranné služby a policie, stejně jako fotografie, slouží pro posouzení při otázkách stanovení odpovědnosti.

Nahoru