Pojištění cestovní kanceláře Mgr. Bohuslava Škvárová Neon®

Pojištění záruky pro případ úpadku CK

Cestovní kancelář a její klienti jsou pojištěni pro případ úpadku CK a s tím souvisejícího zajištění návratu klientů podle zákona č. 159/1999 Sb.  a jeho novely č. 341/2015 Sb. ze dne 24.11.2015 s účinností od 29.12.2016.
Pojistitel: ERV pojišťovna, a.s., 186 00 Praha 8, Křižíkova 237/36a, číslo pojistky 1180000055.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 2018 

Pojištění odpovědnosti za škodu pro pořadatele zájezdů

CK Neon® je pojištěna na odpovědnost za škodu pro pořadatele zájezdů:

Pojištění obecné odpovědnosti zaškodu pro pořadatele zájezdů 2018

Informace o pojistiteli: ERV Evropská pojišťovna

Pojištění účastníků (bod 6 všeobecných podmínek)

V cenách skupinových zájezdů cestovní kanceláře „Mgr. Bohuslava Škvárová“ je zahrnuto Komplexní pojištění „TURISTA“ České pojišťovny a.s., nebo Allianz a.s. jehož typ a rozsah je uveden v propozicích daného zájezdu v katalogu nebo v dodatečné písemné nabídce. Každý účastník obdrží Obecné informace o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (informační povinnost). Pojistná doba je shodná s termínem zahájení a ukončení cesty uvedené ve Smlouvě o zájezdu. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění ČS VPPCP nebo PPCP-CS Allianz platnými v den sjednání pojištění, se kterými byl pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Úplné znění pojistných podmínek  je  k dispozici u cestovní kanceláře.

Individuální turisté mohou též uzavřít  stejná pojištění České pojišťovny nebo Allianz. Každý účastník obdrží Obecné informace o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (informační povinnost). Pojistná doba je shodná s termínem zahájení a ukončení cesty uvedené v cestovní smlouvě. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění ČS VPPCP nebo PPCP-CS Allianz platnými v den sjednání pojištění, se kterými byl pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Úplné znění pojistných podmínek  je  k dispozici u cestovní kanceláře. Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a Českou pojišťovnou a.s. nebo Allianz a.s. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s pojišťovnou. Cestovní kancelář „Mgr. Bohuslava Škvárová “  je pouze zprostředkovatelem. Účastník je povinen  údaje (jméno, příjmení a rodné číslo) dodat do 5 dnů před odjezdem včetně, jinak nebude pojištěn. Výjimku činí případ, kdy je cestovní smlouva podepsána na  „poslední chvíli“.

Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA (pdf)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP (pdf)

Samostaté pojištění na storno Allianz

Pojistné podmínky

Kdy je zájezd pojištěn?

Odstavec 2, § 1 novely č. 341/2015 Sb. ze dne 24.11.2015

(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaných za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkemdopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

(2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona.

(3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu
a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jehodalšího podnikání, nebo
b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání 1).

(4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba uvedenáv § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o zájezdu 2). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.

Povinné smluvní pojištění

§ 6
(1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé, hlavy patnácté, oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku.

(3) Pojišťovna předá cestovní kanceláři kromě pojistky rovněž doklady určené zákazníkům, které musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události; cestovní kancelář je povinna předat tento doklad zákazníkovi současně s cestovní smlouvou.


Nahoru